Postulaty do Ministra Sportu i Turystyki

Wiele postulatów nie może być zrealizowanych przez Polskie Związki Sportowe, ze względu na obowiązujące uwarunkowania prawne. Prawo jednak powinno służyć ludziom i można, a często wręcz należy je zmienić. Jeżeli zatem potrafimy logicznie uzasadnić konkretną propozycję zmiany, która będzie korzystana z punktu widzenia przyszłości sportu w Polsce, to powinniśmy wnioskować do Ministra Sportu i Turystyki o wprowadzenie takich zmian.

Zachęcam do współpracy w tworzeniu listy zmian. Część z nich to konkretne propozycje zmian, a pozostałe to luźne pomysły, które wymagają doprecyzowania. Kluczowe w tej kwestii są konsultacje z osobami, które mają wiedzę na temat różnych dyscyplin sportowych. Coś co wydaje się dobrym pomysłem z punktu widzenia jednej dyscypliny, może się bowiem okazać tragiczne w skutkach dla innych dyscyplin. Jako społeczeństwo możemy być lepsi merytorycznie niż osoby, które odpowiadały, odpowiadają i będą odpowiadać za sport w Polsce. Pamiętajmy, że politycy zmieniają się co kilka miesięcy czy lat, a ludzie interesują się sportem przez całe życie. Mają w związku z tym znacząco większą wiedzę, świetne przemyślenia, pomysły i kompetencje. Wystarczy je wykorzystać.

Propozycje zmian (do dyskusji)

Obowiązek posiadania i obsługiwania Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP) przez każdy Polski Związek Sportowy.

Uzasadnienie: przesyłanie dokumentów w formie elektronicznej jest standardem w dzisiejszych czasach, ale nie dla Polskich Związków Sportowych. Aktualnie jedyny sposób dostarczenia dokumentów to fizyczne ich przywiezienie, przesłanie pocztą (najlepiej za potwierdzeniem odbioru) lub wysłanie mailem pod warunkiem, że dokumenty podpisane są podpisem kwalifikowanym (który posiada stosunkowo niewiele osób).

Przyznawanie stypendiów bez konieczności wnioskowania ze strony Polskiego Związku Sportowego.

Uzasadnienie: Zgodnie z ustawą o sporcie Art. 34, pkt. 2. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej przyznaje nagrody pieniężne i wyróżnienia z własnej inicjatywy lub na wniosek polskiego związku sportowego jeżeli komuś przysługiwałoby stypendium za osiągnięcia, ale PZS nie wystąpił o nie do Ministra SiT, to go nie otrzyma. Wszystko zależy od widzimisię władz związku. Rozsądniej byłoby, gdyby związki zobligowane były do przedstawienia Ministrowi SiT wszystkich osób, które spełniają warunki uzyskania stypendium.

Obowiązek publikowania oświadczeń majątkowych przez członków zarządów Polskich Związków Sportowych oraz osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych przez związki.

Uzasadnienie: Do złożenia oświadczenia majątkowego zobowiązani są nawet oprócz pracowników urzędów państwowych również samorządowcy na szczeblach gminy, powiatu i województwa. Tymczasem osoby zarządzające finansami o wartościach kilkudziesięciu czy kilkuset milionów złotych rocznie (największe związki sportowe) nie są tym obowiązkiem objęte. Chyba jednak warto byłoby weryfikować, jak dużo wzrosły majątki działaczy w ciągu pełnionych kadencji?

Publikowanie kwartalnych zestawień wydatków per zawodnik w ustalonym formacie.

Uzasadnienie: TODO

Wprowadzenie anonimowych rocznych ocen członków zarządu i pracowników związku przez członków kadry narodowej (członków związku?) oraz trenerów.

Uzasadnienie: TODO

Zagwarantowanie finansowania sportu dzieci, młodzieży i osób starszych (masters) w ramach funduszy przydzielanych przez MSiT.

Uzasadnienie: Wypełnianie zadań w ramach Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania (zadanie 7.3 Zwiększenie udziału osób starszych w aktywnościach sportowych)

Zobowiązanie Zarządu Polskiego Związku Sportowego do współpracy w zakresie badawczym z instytucjami naukowymi oraz uzyskiwanie grantów na taką działalność.

Uzasadnienie: TODO

Powołanie w Ministerstwo Sportu i Turystyki jednostki do przyjmowania i rozpatrywania skarg na działalność związków sportowych z uprawnieniami do kontroli

Uzasadnienie: TODO

Doprecyzowanie obieralności członków zarządu w kwestii kar dyskwalifikacji za doping w sporcie.

Uzasadnienie: Zgodnie z ustawą o sporcie Art. 9, pkt. 3 Członek zarządu polskiego związku sportowego nie może (...) 10) być osobą, która była karana dyscyplinarnie za doping w sporcie w wymiarze jednostkowym większym niż 24 miesiące dyskwalifikacji.

W większości krajów kary za doping zostały zaostrzone. Jest też rozróżnienie pomiędzy dopingiem świadomym i nieświadomym. Sprawiedliwiej chyba byłoby przeformułować przepis na być osobą, która była karana dyscyplinarnie za doping w sporcie w wymiarze jednostkowym większym niż 12 miesięcy dyskwalifikacji w przypadku działania świadomego oraz 24 miesięcy dyskwalifikacji w przypadku działania nieświadomego.

Systemowe ułatwienie w dostawaniu się na studia wyczynowych sportowców (dodatkowe punkty przy rekrutacji).

Uzasadnienie: Ułatwienie dwutorowości kariery sportowców oraz uznanie osiągnięć sportowych za porównywalne z osiągnięciami naukowymi, np. warunki rekrutacji na stacjonarne studia licencjackie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.